Antonio Porchia Quote: “Whatever I take, I take too…”

Whatever I take, I take too much or too little; I do not take the exact amount. The exact amount is no use to me.

Antonio Porchia


Bio & Categories

Links

Tags & Keywords

Name: Antonio Porchia
Profession: Poet
Nationality: Italian
Birthday: November 13, 1886
On Amazon:
Antonio Porchia
, , , , , , ,

Quotes by Other Poets

Maya Angelou Ralph Waldo Emerson Khalil Gibran Rumi Edgar Allan Poe Robert Frost Johann Wolfgang von Goethe T. S. Eliot